MEMPUR 2019, Fakulta Chemicko-technologická Univerzita Pardubice

Studenti

 

Průmysl

Přednášejte a publikujte v recenzovaném sborníku spolu se špičkou české akademické sféry a zástupci firem z různých průmyslových odvětví. Seznamte se s reálnými problémy, které se dají vyřešit pomocí membránových procesů. Seznamte se svým budoucím zaměstnavatelem.

 

Uslyšíte trendy a zkoumané novinky v membránových procesech. Přednášky pokrývají ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmózu, elektromembránové procesy i separaci plynů a par. Prezentujte svoje úspěchy a zkušenosti v případových studiích spolu se zástupci firem z různých oborů. Svoje problémy a potřeby budete moci konzultovat s předními odborníky.

 

Témata konference

Přednášející se budou věnovat zejména tlakovým membránovým procesům a elektromembránovým procesům, vynechány nebudou ani přednášky z oblasti separace plynů a par a vývoje membrán.

Klíčové přednášky představí přední odborníci na membránové procesy

 Ing. Libuše BROŽOVÁ, CSc. (Ústav makromolekulární chemie)
Nové trendy v membránových materiálech

 Doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. (Univerzita Pardubice)
Tlakově a osmoticky řízené membránové procesy: principy, limitace, aplikace a perspektivy

 Ing. Pavel IZÁK, Ph.D., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR)
Separace plynů, par a kapalin neporezními membránami

 Ing. Petr KŘIŽÁNEK (MemBrain s.r.o.)
Aplikační směry v elektro-membránových procesech

 Prof. Ing. Jozef MARKOŠ, DrSc. (Slovenská technická univerzita v Bratislavě)
Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora

Profesní medailonky klíčových přednášejících

 Ing. Libuše BROŽOVÁ, CSc. 

Od roku 1996 pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. v oddělení Polymerní membrány. Vystudovala obor Technologie silikátů na VŠCHT Praha (1978). Ve své vědecké práci se zaměřuje na výzkum polymerních membrán pro separaci plynů a par, iontově výměnné membrány a membrány pro dělení racemických směsí.
 
 
 
 

 Doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. 

Vysokoškolské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích ukončil v roce 1979 absolvováním oboru Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob. V roce 1989 obhájil disertační práci v oboru Teorie chemické techniky a v roce 2000 se habilitoval v oboru Chemické inženýrství. Je autorem nebo spoluautorem několika VŠ skript, více než 50 vědeckých publikací (přes 200 citací, H-index = 9), řady příspěvků ve sbornících z konferencí a více než 60 výzkumných zpráv řešících zejména dílčí technické problémy různých technologií a zařízení. Absolvoval dvě dlouhodobé stáže v Dánsku na DTH v Kodani. Ve vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na hydrodynamiku toku kompaktními porézními materiály a na studium procesních charakteristik membránových separačních procesů a jejich využití při čištění procesních a odpadních vod. V současné době je též členem sněmu AV ČR.

 

Ing. Pavel IZÁK, Ph.D., DSc.

Narodil se v roce 1971 v Praze, v roce 1996 absolvoval VŠCHT v Praze a na téže škole obhájil v roce 2002 Ph.D. V témže roce nastoupil na Ústav chemických procesů AV ČR, kde v roce 2014 obhájil DSc, doktor chemických věd a v roce 2015 se stal vedoucím vědeckým pracovníkem a zároveň vedoucím vědeckého oddělení. V průběhu studia pobýval na prestižních univerzitách (University of Rostock, Německo; New University of Lisbon, Portugalsko; Pacific Northwest National Laboratory, University of Newcastle, Velká Británie; Haifa Technion, Izrael; University of Heidelberg, Německo. Již 25 let se zabývá separací plynů, par a kapalin přes neporézní membrány. Za svou práci získal řadu ocenění: Outstanding Performance Award, US Department of Energy, Česká hlava v kategorii technických věd, E.ON Global Energy Award v kategorii firma, cena ERSTE Corporate banking, cena Ministerstva životního prostředí. Celkem opublikoval přes 70 vědeckých publikací s celkovým počet citací přes 1020; H-index = 21. Je členem celé řady vědeckých rad a národních i zahraničních odborných grémií.

 

 Ing. Petr KŘIŽÁNEK, Ph.D.

V roce 1999 absolvoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. V roce 2012 nastoupil do společnosti MEGA a.s., kde pracoval na návrzích technologie elektrodialýzy pro segment mlékárenství, potravinářství a farmacie. V roce 2015 se stal vědeckým ředitelem MemBrain s.r.o. – Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem. Je plně orientován v elektromembránových technologiích, je detailně seznámen s výrobou a činností elektrodialyzérů a ve spolupráci s MEGA a.s. jako špičkovým výrobním pracovištěm elektrodialyzérů se podílí na rozvoji nasazení této technologie do dalších oblastí a oborů.

 

 Prof. Ing. Jozef MARKOŠ, DrSc.

Narodený 1957 v Kremnici, v r. 1981 absolvoval FCHPT v Bratislave, odbor organická technológia, v r. 1985 obhájil PhD., v r. 1997 sa habilitoval, v r. 2004 obhájil DrSc. a v r. 2005 bol menovaný profesorom v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov. V súčasnosti pracuje ako profesor na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHP STU v Bratislave. Je garantom doktorandského štúdia v odbore chemické inžinierstvo. Prof. Markoš je autorom 90 CC článkov, cez dvesto príspevkov na rôznych domácich a medzinárodných konferenciách, dvoch vysokoškolských učebníc „Reaktorové inžinierstvo“ a „Separačné procesy II“. V súčasnosti je predsedom Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, 19 rokov organizoval medzinárodné konferencie SSCHI vo Vysokých Tatrách. Vedecky sa zaoberal matematickým modelovaním chemických reaktorov a separačných procesov, v poslednej dobe hlavne štúdiom hebridných systémov na produkciu prírodných aróm. Je zodpovedným riešiteľom viacerých národných grantov VEGA a APVV.