MEMPUR 2017, Fakulta Chemicko-technologická Univerzita Pardubice

Studenti

 

Průmysl

Přednášejte a publikujte v recenzovaném sborníku spolu se špičkou české akademické sféry a zástupci firem z různých průmyslových odvětví. Seznamte se s reálnými problémy, které se dají vyřešit pomocí membránových procesů. Seznamte se svým budoucím zaměstnavatelem.

 

Uslyšíte trendy a zkoumané novinky v membránových procesech. Přednášky pokrývají ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmózu, elektromembránové procesy i separaci plynů a par. Prezentujte svoje úspěchy a zkušenosti v případových studiích spolu se zástupci firem z různých oborů. Svoje problémy a potřeby budete moci konzultovat s předními odborníky.

 

Témata konference

Přednášející se budou věnovat zejména tlakovým membránovým procesům a elektromembránovým procesům, vynechány nebudou ani přednášky z oblasti separace plynů a par a vývoje membrán.

Klíčové přednášky představí přední odborníci na membránové procesy

doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem)
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (VŠCHT Praha)
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. (ÚMCH AV ČR, Praha)
Ing. Petr Křižánek, Ph.D. (MemBrain, s.r.o., Stráž pod Ralskem)

Profesní medailonky klíčových přednášejících

Doc. Ing. Milan Šípek, CSc.

Vysokoškolská studia začal v roce 1956 na VŠCHT, Praha (1956 – 1959) a ukončil v roce 1961 na Leningradském institutu kinoinženýrů, na chemické fakultě, obor fotochemie. Od roku 1961 až do roku 2014 byl zaměstnán na VŠCHT v Praze, Ústavu fyzikální chemie, nejdříve jako asistent a od roku 1981 jako docent pro obor fyzikální chemie. V letech 1978 až 2001 byl vedoucím Ústavu praktické fotografie. Během zaměstnání na VŠCHT Praha se vedle pedagogické činnosti věnoval problematice difúze v roztocích elektrolytů i neelektrolytů, krystalizaci, přípravy speciálních fotografických suspenzí a od roku 1980 se zabýval převážně problematikou membránového dělení směsí plynů a par a pervaporaci. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika projektů v rámci GA ČR nebo mezinárodních projektů v rámci EU. 
Je autorem nebo spoluautorem více než sta odborných článků, z toho více než polovina je v impaktovaných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem šesti knih, pěti patentů, aktivně se zúčastnil mnoha domácích nebo zahraničních konferencí. Absolvoval zahraniční stáže v Anglii, Itálii, Japonsku, Německu, USA a Sovětském svazu.
Doc. Šípek je spoluzakladatel KACHEKRANu, největšího a nejstaršího karnevalu v Praze, který je jako jedna z mála tradic a významných kulturních akcí pořádána pod záštitou VŠCHT již od roku 1959.

Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Nar. 1958 ve Zlíně. R. 1982 absolvoval VŠCHT v Pardubicích, obor technologie výroby a zpracování polymerů. R. 1991 získal vědecký titul CSc., r. 1997 se habilitoval a r. 2003 byl jmenován profesorem pro obor Chemické inženýrství. Od absolutoria působil na VŠCHT, nyní jako vedoucí Ústavu environmentálního a chemického inženýrství FChT Univerzity Pardubice. Prof. Mikulášek je autorem více jak osmdesáti vědeckých článků a kapitol v odborných knihách a autorem a spoluautorem více než sto dvaceti příspěvků na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů na univerzitách v USA, Anglii a Dánsku. Zabývá se hydromechanickými separacemi, především pak tlakovými membránovými procesy. V současné době se ve své vědecké práci soustřeďuje na chemicko-inženýrské aspekty čištění odpadních vod. Je garantem a řešitelem řady projektů OP VpK, GA ČR a TA ČR. V letech 2001-2007 byl děkanem, v letech 2007-2011 proděkanem FChT pro vědu a zástupcem děkana. Je členem celé řady vědeckých rad fakult českých univerzit, národních i zahraničních odborných grémií a redakčních rad odborných časopisů.

doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.

V Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha aktivně působí v oblasti membránových procesů od roku 1995. V roce 1997 dokončil na VŠCHT magisterské studium, v roce 2002 obhájil dizertační práci a v roce 2014 habilitační práci. Od roku 2011 vede Laboratoř membránových separačních procesů www.membranegroup.cz, zaměřenou na vývoj a testování nových polymerních membrán a na studium transportu plynů a par v membránách. Je autorem nebo spoluautorem více než 70 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech, 10 kapitol ve vědeckých monografiích a více než 200 konferenčních příspěvků na národních a mezinárodních konferencích. 

RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.

Od roku 1993 je vědeckým pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze (1987). Ve své vědecké práci se zaměřuje na výzkum polymerních membrán pro separace plynů a par, morfologii polymerů a mikroskopii atomárních sil. Přednáší o mikroskopii EM/SPM na Přírodovědecké fakultě UK.

Ing. Petr Křižánek, Ph.D.

V roce 1999 absolvoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. V roce 2012 nastoupil do společnosti MEGA a.s., kde pracoval na návrzích technologie elektrodialýzy  pro segment mlékárenství, potravinářství a farmacie. V roce 2015 se stal vědeckým ředitelem MemBrain s.r.o. – Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem. Je plně orientován v elektromembránových technologiích, je detailně seznámen s výrobou a činností elektrodialyzérů a ve spolupráci s MEGA a.s. jako špičkovým výrobním pracovištěm elektrodialyzérů se podílí na rozvoji nasazení této technologie do dalších oblastí a oborů.