Reklama

...

Prof. Ing. Jozef MARKOŠ, DrSc.

Narodený 1957 v Kremnici, v r. 1981 absolvoval FCHPT v Bratislave, odbor organická technológia, v r. 1985 obhájil PhD., v r. 1997 sa habilitoval, v r. 2004 obhájil DrSc. a v r. 2005 bol menovaný profesorom v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov. V súčasnosti pracuje ako profesor na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHP STU v Bratislave. Je garantom doktorandského štúdia v odbore chemické inžinierstvo. Prof. Markoš je autorom 90 CC článkov, cez dvesto príspevkov na rôznych domácich a medzinárodných konferenciách, dvoch vysokoškolských učebníc „Reaktorové inžinierstvo“ a „Separačné procesy II“. V súčasnosti je predsedom Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, 19 rokov organizoval medzinárodné konferencie SSCHI vo Vysokých Tatrách. Vedecky sa zaoberal matematickým modelovaním chemických reaktorov a separačných procesov, v poslednej dobe hlavne štúdiom hebridných systémov na produkciu prírodných aróm. Je zodpovedným riešiteľom viacerých národných grantov VEGA a APVV.

Informace o klíčové přednášce:

Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora

V posledných rokoch sa pri návrhu a optimalizácii nových procesov biochemickej technológie veľká pozornosť venuje vývoju tzv. hybridných procesov, v ktorých biochemická premena a separácia produktov bioreakcie sa realizujú v jednom zariadení, pričom na separáciu sa používajú membránové procesy. Tento koncept sa ukázal ako veľmi výhodný pre systémy, v ktorých produkt pôsobí inhibične na produkčný kmeň a preto ho treba z reakčnej zmesi odstraňovať aby sa udržala jeho bezpečná koncentrácia a predĺžila sa reakčná doba. Šetria sa tým suroviny, zvyšuje sa celková produkcia a šetria sa kapitálové aj prevádzkové náklady.
V podstate neexistujú nejaké všeobecné pravidlá na výber a návrh optimálneho hybridného systému. Proces zahŕňa v sebe identifikáciu optimálneho návrhu systému jednotkových operácií na dosiahnutie požadovaného produktu požadovanej kvality z definovaného počiatočného bodu, navyše, na dosiahnutie toho istého cieľa môžu byť navrhnuté rôzne hybridné systémy. Na príklade výroby prírodnej arómy 2-fenyletanolu vo svojej prednáške ukážem niekoľko možností návrhu hybridných systémov zahrňujúcich rôzne membránové procesy (mikrofiltrácia, extrakcia cez membránu, extrakcia do rozpúšťadla cez poréznu membránu, pertrakcia), ukážem možnosti matematického modelovania takýchto systémov (podporeného experimentom) a použitia matematických modelov pri návrhu vhodného produkčného systému.